Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

FAA có 3 bộ môn: Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị và Kiểm toán. FAA bao gồm 20 cán bộ giảng dạy,...

Lịch sử và sự phát triển

Khoa Kế toán Kiểm toán (FAA) được thành lập vào tháng 7 năm 2016 theo Quyết định số 1376 / QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng...

Thành tích tham gia các cuộc thi của học viên Chương trình định hướng...

Achievements in participating in competitions of students ACCA-oriented Programme 1 Achievements in participating in competitions of students ACCA-orienteProgramme 2

Triết lý giáo dục

Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA hướng tới đào tạo sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp...