Triết lý giáo dục

Chương trình cử nhân Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA nhằm đào tạo sinh viên theo hướng phát triển kế toán chuẩn mực quốc tế, nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và nâng cao ý thức phục vụ xã hội.