Thông tin liên lạc

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Địa chỉ: Phòng B310, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại liên hệ: (04) 3946 1388/ (08) 3910 3488
Email: ketoankiemtoan@ftu.edu.vn

Fanpage: https://vi-vn.facebook.com/FAAFTU/

Club: https://www.facebook.com/CLBcfaa.ftu/