Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

971

FAA có 3 bộ môn: Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị và Kiểm toán. FAA bao gồm 20 cán bộ giảng dạy, trong đó có 02 Phó Giáo sư Tiến sí, 06 Tiến sĩ và 12 Thạc sĩ, trong đó có 09 nghiên cứu sinh. Một số giảng viên có chứng chỉ ACCA và CMA (Certified Management Accountant) của Úc, IAP (Internal Audit Practitioner) của IIA Hoa Kỳ và chứng chỉ CPA của Bộ Tài chính. Đội ngũ giảng viên của FAA đã có kinh nghiệm làm việc và tư vấn tại các công ty kiểm toán lớn như KPMG, Ernst & Young, Deloitte, các doanh nghiệp … FAA đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiều bài nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Đặc biệt, từ năm 2019, FAA đã tham gia mạng lưới 10 trường đại học lớn nhất Việt Nam về đào tạo kế toán để tổ chức thường niên Hội nghị Kế toán – Kiểm toán Việt Nam (VCAA).