Triết lý giáo dục

Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA hướng tới đào tạo sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp...

Lịch sử và sự phát triển

Khoa Kế toán Kiểm toán (FAA) được thành lập vào tháng 7 năm 2016 theo Quyết định số 1376 / QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng...

Giới thiệu

Khoa Kế toán - Kiểm toán (Khoa KTKT) được thành lập vào tháng 07/2016 theo Quyết định số 1376/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường ĐH...

Thành tích tham gia các cuộc thi của học viên Chương trình định hướng...

Achievements in participating in competitions of students ACCA-oriented Programme 1 Achievements in participating in competitions of students ACCA-orienteProgramme 2