Thành tích tham gia các cuộc thi của học viên Chương trình định hướng nghề nghiệp ACCA

48

Achievements in participating in competitions of students ACCA-oriented Programme 1

Achievements in participating in competitions of students ACCA-orienteProgramme 2