2021: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN (MÃ SỐ: 7340301) CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ACCA

662

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA là đào tạo cử nhân ngành Kế toán theo định hướng nghề nghiệp quốc tế đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA:

(PO1) Có khả năng đảm nhận các vị trí trợ lý kiểm toán, nhân viên bộ phận thuế, nhân viên bộ phận tư vấn, nhân viên phân tích dữ liệu, nhân viên kế toán, nhân viên kiểm toán nội bộ, kế toán tổng hợp,… tại các công ty kiểm toán quốc tế Big4, các công ty đa quốc gia, công ty kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

(PO2) Có kiến thức căn bản và phương pháp luận về khoa học kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, kinh doanh và quản lý; Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính;

(PO3) Thành thạo ngoại ngữ và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính;

(PO4) Có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh trong nghề nghiệp;

(PO5) Có khả năng học tập và nghiên cứu suốt đời.

Xem chi tiết tại đây: LINK