Kết quả học tập mong đợi

90

Chương trình Cử nhân của chương trình Kế toán – Kiểm toán Chuyên nghiệp ACCA được thiết kế để đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp sẽ đạt được các kết quả sau:

Hiểu biết
(PLO1) Vận dụng kiến ​​thức nền tảng về khoa học chính trị, khoa học xã hội, phương pháp luận, khoa học đại cương, công nghệ thông tin và các kiến ​​thức giáo dục phổ thông khác để hỗ trợ học tập, nghiên cứu và làm việc suốt đời.

(PLO2) Tổ chức, triển khai nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế trong doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế và Việt Nam;

(PLO3) Áp dụng các phương pháp phân tích thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị để ra quyết định.

(PLO4) Lập ngân sách, kiểm soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

(PLO5) Vận dụng kiến ​​thức, nghiệp vụ kế toán – kiểm toán trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, thuế, quản lý tài chính, pháp luật theo chuẩn mực quốc tế.

Kỹ năng
(PLO6) Có kỹ năng lập và kiểm toán báo cáo tài chính;

(PLO7) Có kỹ năng phân tích, đánh giá và báo cáo thông tin để ra quyết định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính;

(PLO8) Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện, tranh luận;

(PLO9) Có trình độ tiếng Anh bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT và sử dụng thành thạo tiếng Anh để phân tích, xử lý, kiểm tra, đánh giá và cung cấp thông tin trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán;

(PLO10) Có trình độ tin học theo quy định tại Thông tư 03/2014 / TT-BTTTT và sử dụng được các phần mềm hỗ trợ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Quyền tự chủ và trách nhiệm
(PLO11) Có năng lực chủ động học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến ​​thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có khả năng lập kế hoạch, phân công, hướng dẫn, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ;

(PLO12) Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh vượt khó, đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm với cá nhân, tập thể, có ý thức phục vụ cộng đồng.