Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học tại trường Học kỳ 1, năm học 2022-2023

47
🍀Các bạn sinh viên lưu ý hạn nộp hồ sơ từ ngày 26/10/2022 – 08/11/2022.
🍀Hết thời hạn trên, sinh viên nào không nộp hồ sơ sẽ không được xét và không được cấp bù miễn, giảm HP và hỗ trợ chi phí học tập HK I, năm học 2022 – 2023.
🍀Thông tin chi tiết truy cập tại: shorturl.at/jluIN