Buổi làm việc với đại diện Hiệp hội kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

14
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC (ACCA) KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Ngày 23/08/2022, đại diện lãnh đạo Nhà trường đã tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) khu vực Đông Nam Á.