Buổi làm việc với đại diện Hiệp hội kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

8
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC (ACCA) KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Ngày 23/08/2022, đại diện lãnh đạo Nhà trường đã tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) khu vực Đông Nam Á.