Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh

FTU

“Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức”.

Khoa Kế toán – Kiểm toán

“Khoa Kế toán – Kiểm toán có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán của cả nước”.

Tầm nhìn

FTU

“Trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu Châu Á.

Khoa Kế toán – Kiểm toán

“Đến năm 2030, Khoa Kế toán – Kiểm toán sẽ trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trong đó người học được chú trọng phát triển năng lực cá nhân, thích ứng và đổi mới”.