Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh FTU "Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức". Khoa Kế toán - Kiểm toán “Khoa...

Triết lý giáo dục

Chương trình cử nhân Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA nhằm đào tạo sinh viên theo hướng phát triển kế toán...

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

FAA có 3 bộ môn: Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị và Kiểm toán. FAA bao gồm 20 cán bộ giảng dạy,...

Lịch sử và sự phát triển

Khoa Kế toán Kiểm toán (FAA) được thành lập vào tháng 7 năm 2016 theo Quyết định số 1376 / QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng...